தொல்காப்பியர் 
இயற்றிய
தொல்காப்பியம்
 
எழுத்ததிகாரம், சொல்லதிகாரம், பொருளதிகாரம்