சேக்கிழார் பெருமான்

அருளிய

திருத்தொண்டர் புராணம்
(பெரியபுராணம்)