ஐந்தாம் திருமுறை

திருநாவுக்கரசர்

இயற்றிய

 

தேவாரம்