கவிச்சக்கரவர்த்தி ஒட்டக்கூத்தர்
 

இயற்றிய
 
மூவருலா