இஞ்சி / சுக்கு

முனைவர் ந.நாகராஜன்
உதவிப் பேராசிரியர்
தொல்லறிவியல் துறை

தாவரவியல் பெயர் : Zingiber officinale Rose

குடும்பம் : Zingiberaceae

ஆங்கிலம் : Zinger

வளரிடம் : ஆசியாவைச் சார்ந்தது, வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் பயிரிடப்படுகிறது. தரையடித்தண்டு மூலம் பரப்பப்படுகிறது. 10 மாதம் வளர்ந்த தாவரங்களைப் பிடுங்கி எடுக்கப்பட்ட தரையடித்தண்டுகள் (rhizome) சேகரிக்கப்படுகின்றன.

வளரியல்பு : ஒரு மீட்டர் உயரம் வளரக்கூடிய பல பருவக் குறுஞ்செடி, தரைகீழ் தண்டு, இலைகள் ஈட்டி வடிவின, நடு நரம்பு பெரியது, ஒரு போக்கு நரம்பமைப்பு, மலர்களின் காம்பு குட்டையானது. மஞ்சரியாக அமைந்தவை, பூவிதழ்கள் வெண்மை அல்லது மஞ்சள் வண்ணம் கொண்டவை.

மருத்துவப் பயன்கள: ஜீரணத் தூண்டுவி. வாந்திக்கு எதிரானவை. இரத்த ஓட்டத்தை ஊக்குவிக்கும். இருமலைத் தடுக்கும். வீக்கங்களைப் போக்கும், வாந்தியுடன் கூடிய மயக்கம் மற்றும் பயணநோய் போக்குகின்றது. சீனாவில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில் பேசில்லஸ் பாக்டீரியா தோற்றுவிக்கும். வயிற்றுப்போக்கினைத் தடுக்கும் திறன் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. காலை நோய் (morning sickness) எனப்படும் தலைச்சுற்றல், வாந்தி போக்கக்கூடியது. இரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டும். சளி, புளுக்காய்ச்சல் மற்றும் மூச்சு விடுதல் தொடர்பான பல நோய்களுக்கு நல்ல மருந்தாகும். தலைவலி, பல்வலி இவற்றிற்கு சுக்கு தண்ணீரை இழைத்துப் பசையினை நெற்றியில் பற்றுப் போடப்படுகிறது.