தஞ்சை அரண்மனை நாயக் மண்டபம் - பாதுகாப்பு முன்

தஞ்சை அரண்மனை - பாதுகாப்பு பிறகு (1994)


Dr.இரா.கண்ணன்,தஞ்சை அரண்மனையின் பாதுகாத்தல் குறித்து ஆய்வு செய்கிறார்.