திருமயம் கோட்டை, புதுக்கோட்டை - பாதுகாப்பு முன்திருமயம் கோட்டை, புதுக்கோட்டை - பாதுகாப்பு பின்