கல்விப் பேரவைக் குழு உறுப்பினர்கள்
     
1.
துணை வேந்தர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர். - தலைவர்
2.
இயக்குநர், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - உறுப்பினர் செயலர்
3.
இயக்குநர், தமிழ் வளர்ச்சித் துறை - உறுப்பினர்
3.
இயக்குநர், உலகத் தமிழராய்ச்சி நிறுவனம் - உறுப்பினர்
3.
முனைவர் மு. பொன்னவைக்கோ, முன்னாள் இயக்குநர், த.இ.க. - உறுப்பினர்
3.
தேர்வு நெறியாளர், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - உறுப்பினர்