நூலகக் குழு உறுப்பினர்கள்
     
1.
முனைவர் இ. சுந்தரமூர்த்தி,
முன்னாள் துணைவேந்தர், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்.
- தலைவர்
2.
இயக்குநர், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம். - உறுப்பினர் செயலர்
3.
முனைவர் வ. ஜெயதேவன்,
தலைமை ஆசிரியர், சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதி திருத்தும் திட்டம்.
- உறுப்பினர்
4.
முனைவர் மு. சுதந்திரமுத்து,
தமிழ்ப் பேராசிரியர் (ஓய்வு), மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.
- உறுப்பினர்
5.
முனைவர் உலக நாயகி பழனி,
தமிழ்ப் பேராசிரியர், ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி, சென்னை.
- உறுப்பினர்