பாட அமைப்பு

3.0  பாட முன்னுரை
 

3.1  இராவண காவியம்

3.1.1 ஆசிரியர்

3.1.2 கதைச் சுருக்கம்
 

3.2 கதைமாந்தர்

3.2.1 இராவணன்

3.2.2 இராமன்

3.2.3 பீடணன்

3.2.4 சீதை
 

தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

    

3.3 காப்பியச் சிறப்பு

3.3.1 தமிழ்மொழி

3.3.2 தமிழ் உணர்ச்சி

3.3.3 அணிநலம்
 

3.4 காப்பியத்தில் செய்தி
 

3.5 தொகுப்புரை
 

தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II