முனைவர்
ந. கலைவாணி
1. பல்லவர் காலத்
தமிழ் - எழுத்தியல்
2. பல்லவர் காலத்
தமிழ் - சொல்லியல்
3.

சோழர் காலத்
தமிழ் - எழுத்தியல்

4.

சோழர் காலத்
தமிழ் - சொல்லியல்

5.

நாயக்கர் காலத்
தமிழ்

6.

மராட்டியர் காலத்
தமிழ்