தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

3.
சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் வடசொற்களுள் ஐந்தினைக் குறிப்பிடுக.

ஆதி, யாமம், அரமியம், நேமி, ஆரணம்.முன்