4.0 பாட முன்னுரை

இடைக்கால இலக்கியங்களில் அறநூல்கள்-1 வரிசையில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் 11 அற நூல்கள் அடங்கும். அவற்றுள் நான்காவது பாடமாக இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது என்ற இரண்டு நூல்களையும் பார்க்கப் போகிறோம். பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களைக் குறிக்கும் பாடலில் நானாற்பது என்று வரும் தொடர், இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது, கார் நாற்பது, களவழி நாற்பது என்ற நான்கு நூல்களையும் குறிக்கும். இவை ஒவ்வொன்றும் நாற்பது செய்யுட்களை உடையன. ஆதலால் இவை ‘நானாற்பது’ (நால் நாற்பது) என்ற தொடரால் வழங்கப்பட்டன.