முனைவர் இரெ.இராசபாண்டியன்

1.
பிற்கால
அறநூல்கள்:
பொது அறிமுகம்
2.
ஆத்திசூடியும்
கொன்றைவேந்தனும்
3.
மூதுரையும்
நல்வழியும்
4.
வெற்றிவேற்கையும்
உலகநீதியும்
5.
நீதிநெறி விளக்கம்
6.
நன்னெறி