தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II

2. குற்றாலக் குறவஞ்சி நூலில் இடம்பெறும் தலைவியின் பெயர் யாது?

குற்றாலக் குறவஞ்சி நூலில் இடம்பெறும் தலைவியின் பெயர்
வசந்தவல்லி.

முன்