தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II

4.  குறத்தியின் கணவன் பெயர் யாது?

குறத்தியின் கணவன் பெயர் சிங்கன்.

முன்