தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

1.

தமிழ் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும்?

தமிழ் இலக்கணம் எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என ஐந்து வகைப்படும்.

முன்