தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2.

தமிழில் உள்ள இலக்கண நூல்களில் நான்கின் பெயரைக் கூறுக.

தொல்காப்பியம், நன்னூல், நம்பியகப் பொருள், இலக்கண விளக்கம்.

முன்