தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

4.

முதல் எழுத்துகள் யாவை?

உயிர் எழுத்துகளும், மெய் எழுத்துகளும் முதல் எழுத்துகள் ஆகும்.

முன்