தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

5.

சந்தி இலக்கணம் என்றால் என்ன?

இரண்டு சொற்கள் சேரும் போது அவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களே சந்தி இலக்கணம் என்று வழங்கப்படுகின்றன.

முன்