தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

3.

மெய் எழுத்துகளில் சொல்லுக்கு முதலில் வரும் எழுத்துகள் யாவை?

மெய் எழுத்துகளில் க, ங, ச, ஞ, த, ந, ப, ம, ய, வ ஆகியவை சொல்லுக்கு முதலில் வரும்.

முன்