புணர்ச்சி - 2

1.

மெய் ஈற்றுப் புணர்ச்சி விதிகள் - I

2.

மெய் ஈற்றுப் புணர்ச்சி விதிகள் - II

3.

மெய் ஈற்றுப் புணர்ச்சி விதிகள் - III

4.

உருபு புணர்ச்சி - I

5.

உருபு புணர்ச்சி - II

6.

இக்காலத் தமிழில் வல்லினம் மிகும் இடங்களும் மிகா இடங்களும்