1) எழுத்து வருகை என்றால் என்ன?
எழுத்து வருகை என்பது சொற்களில் ஒலியன்களின் அல்லது எழுத்துகளின் வருகைமுறை பற்றிக் கூறுவது.


முன்