3) வகரம் எவ்வுயிர்களுடன் சேர்ந்து மொழிமுதல் வருவதில்லை?
வகரம் உ, ஊ, ஒ, ஓ என்னும் உயிர் எழுத்துகளுடன் சேர்ந்து மொழிமுதலில் வருவதில்லை.


முன்