4) எவ்வுயிர் எழுத்து சொல்லின் இறுதியில் வருவது கிடையாது?
‘ஒள’ எனும் உயிர் எழுத்துச் சொல்லின் இறுதியில் வருவது கிடையாது.


முன்