5) /ந்/ என்ற மெய் எழுத்தைச் சொல்லின் இறுதியில் அமைத்து ஒரு சான்று தருக.
‘வெரிந்’.


முன்