6) கிரந்த எழுத்துகள் யாவை?
‘ஷ், ஜ், ஸ், ஹ், ஸ்ரீ, க்ஷ்’ என்பன.


முன்