1. அடவு - சொற்பொருள் விளக்கம் தருக.

    முறை என்று பொருள் தரும்.