1. அடவுக்குரிய சொற்கட்டுகளைக் கூறுக.

    தைய்யா, தைய், தைய்யும் தத்த தைய்யும் தாஹா, தத்தெய் தாஹா, தத்தெய் தாஹா.