1. கரணம் என்ற சொல்லிற்குரிய பொருள் யாது?

    இயக்கம் அல்லது செய்கை என்று பொருள்படும்.