1. தல புட்ப புடம் என்றால் என்ன?

    மலர்களால் வழிபடலைத் தலபுட்பபுடம் என்பர்.