1. காத்தல் தொழிலுக்குரிய தாண்டவம் யாது?

    காத்தல் தொழிலுக்குரிய தாண்டவம்- கௌரி தாண்டவமாகும்.