1) தலித் என்பது எந்தமொழிச் சொல்? அதன் பொருள் என்ன?
மராத்தியச்சொல்; ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் என்பது பொருள்.


முன்