3) தலித்துகள் தலைமை மாந்தர்களாக இடம் பெற்ற முக்கியமான இலக்கிய வகையைக் குறிப்பிடுக.

பள்ளு இலக்கியம்.முன்