4) தமிழில் தலித் இலக்கியத்தின் முன்னோடிகளாகக் கருதப் பட வேண்டியவர்கள் மூவர். அவர்கள் யார்?
டி. செல்வராஜ், கே. டேனியல், பூமணி.


முன்