1

அடியார்க்கு நல்லார் குறிப்பிடும் ஐந்து இசை இலக்கண நூற்கள் யாவை?
(1) இசைநுணுக்கம், (2) இந்திரகாளியம், (3) பஞ்சமரபு,
(4) பரதசேனாபதியம், (5) மதிவாணர் நாடகத் தமிழ் நூல்.