2)
சாரங்கதேவர் எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன?
சங்கீதரத்னாகரம்.