4)
பேரியாழின் வேறு பெயர்கள் யாவை?
பெருங்கலம், பாலையாழ்.