7)

வங்கியம் செய்யப் பயன்படும் மரங்கள் யாவை?

மூங்கில், சந்தனம், செங்காலி, கருங்காலி.