8)
ஆளத்தி எத்தனை வகைப்படும்?
ஆளத்தி மூன்று வகைப்படும்.
(1) காட்டாளத்தி, (2) நிறவாளத்தி, (3) பண்ணாளத்தி.