2 - 617
ஐ ஐ2 - 618
ஐக்கிய நாட்டு உணவு விவசாய ஸ்தாபனம்2 - 618
ஐக்கிய நாட்டுக் கல்வி விஞ்ஞானம் பணபாட்டு் ஸ்தாபனம்2 - 618
ஐக்கிய நாடுகள்2 - 618
ஐக்கிய மூலதனக் கம்பெனி2 - 619
ஐக்கியவாத சைவம்5 - 243
ஐக்மான்9 - 545
ஐக்மான், கிறிஸ்ட்டியன்10 - 147
ஐகண்டார்ப்2 - 620
ஐங்குறுநூறு2 - 620; 4 - 167
ஐசக் பிட்மன்2 - 689; 5 - 85
ஐசக் வால்ட்டன்1 - 316,320 ;
ஐசக் எம். சிங்கர்9 - 694
ஐசன்க்10 - 2
ஐசிஸ்2 - 620
ஐசோக்கிராட்டிஸ்2 - 620
ஐசோடோப்பு10 - 11,309 ;
ஐசோடோப்புகள்1 - 59; 2 - 620
ஐசோயேசீ2 - 623; 10 - 471
ஐட்டன்1 - 322
ஐடா மலை3 - 683
ஐடாஹோ2 - 623
ஐண்ட்ஹோவன்10 - 147
ஐதர் அலி2 - 623; 10 - 231,366 ;
ஐதர் அலி ஆத்தஷ்2 - 623
ஐதராபாத்2 - 624
ஐதராபாத் (பாக்கிஸ்தான்)10 - 147
ஐதராபாத் (இந்தியா)10 - 147
ஐதராபாத் நகரம் (பாக்கிஸ்தானம்)2 - 624
ஐதராபாத் நகரம் (இந்தியா)2 - 624
ஐதரேய பிராமணம்1 - 375
ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள், இந்தியா10 - 147
ஐந்தாண்டுத் திடடம்2 - 624
ஐந்தாம் படை2 - 627
ஐந்திணை யெழுபது2 - 627
ஐந்திணை ஐம்பது2 - 627
ஐந்திரம்2 - 628
ஐந்துகாயப் பூ2 - 628
ஐந்தொழில்கள்5 - 240
ஐப்பசி முழுக்கு2 - 629
ஐபல் கோபுரம்2 - 629
ஐபீரியா2 - 629
ஐம்படைத் தாலி2 - 629
ஐம்பால்2 - 629
ஐம்பெருங்காப்பியம்2 - 630
ஐம்பெருங்குழு2 - 630
ஐயக்கொள்கை2 - 630
ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்2 - 631
ஐயம்2 - 631
ஐயர், வ.வே.சு.10 - 374
ஐயர், ஏ.எஸ்.பி1 - 332
ஐயன்பிடாரி2 - 632
ஐயனார்2 - 632; 3 - 540
ஐயனாரிதனார்2 - 632
ஐயாதிச் சிறுவெண்தேரையார்2 - 632
ஐயாறு3 - 614
ஐயூர் முடவனார்2 - 632
ஐயூர் மூலங்கிழார்2 - 206,632
ஐயை2 - 632
ஐராவணம்2 - 632
ஐராவதம்2 - 632
ஐராவதி2 - 632; 6 - 737
ஐரிஷ் கடல்10 - 150
ஐரிஷ் மொழி2 - 632
ஐரோப்பா2 - 634
ஐரோப்பிய தடயில்லா வாணிகச் சங்கம்10 - 151
ஐரோப்பிய தத்துவ சாஸ்திரம்2 - 644
ஐரோப்பிய நிலக்கரி எஃகு கூட்டமைப்பு2 - 648
ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சி2 - 649
ஐரோப்பிய யுத்தங்கள்2 - 651
ஐரோப்பிய அரசியற் கருத்துகள்1 - 163
ஐரோப்பிய அறநூல் வரலாறு1 - 256
ஐரோப்பிய ஓவியம்2 - 745
ஐரோப்பியக் கவுன்சில்2 - 640
ஐரோப்பியக் குடியேற்றங்கள்2 - 640
ஐரோப்பியத் தடையில்லா வாணிகப் பிரதேசம்10 - 150
ஐரோப்பியப் பொதுச்சந்தை10 - 151
ஐரோப்பியப் பொரளாதார ஒருமைச் சமுதாயம்10 - 151
ஐரோப்பியப் பொருளாதாரக் கூட்டுறவு2 - 648
ஐவ்ஸ் , பிரடரிக் யூஜின்2 - 651
ஐவர் ஆசன்6 - 413
ஐவரி கோஸ்ட்டு2 - 651
ஐவன்2 - 651
ஐவன் குண்டுலிக்8 - 615
ஐவன்பாவ்லாவ்10 - 2
ஐவிரலி2 - 651
ஐவேல் அசதிக்கோவை4 - 337
ஐவேலி2 - 651
ஐவொரி கோஸ்ட்டு10 - 152
ஐன்தோவன், வில்லெம்10 - 153
ஐன்ஸ்ட்டைன்4 - 593; 7 - 431
ஐன்ஸ்ட்டைன், ஆல்பர்ட்டு10 - 153,466,501 ;
ஐனு2 - 651
ஐஸ்லாந்து2 - 651,457
ஐஸ்லாந்து மொழி2 - 652
ஐஹொளே4 - 625
ஐஹொளே (அய்ஹொளி)10 - 153