காலக் குறிப்பு அகராதி

பொருளடக்கம்

     
 
பகுதி ஒன்று
  அ - ஔ
1 - 31
  க - கௌ
32 - 49
  ச - சௌ
49 - 65
  ஞா
65 - 66
  த - தோ
66 - 74
  ந - நை
74 - 79
  ப - பௌ
79 - 91
  ம - மௌ
91 - 99
  ய - யோ
99 - 101
  வ - வோ
102 - 109
     
 
பகுதி இரண்டு
  இந்திய அரச பரம்பரைகள்
110 - 137
     
 
பகுதி மூன்று
  இந்திய சம்பந்தப்பட்ட காலக் குறிப்புகள்
138 - 172