அமிர்தசாகரனார் அருளிச்செய்த

யாப்பருங்கலக்காரிகை
 
மூலமும்

குணசாகரர் உரையும்  
 
உள்ளே