உதாரண இலக்கிய முதற்குறிப்பகராதி 
               
வை