வண்ணச்சரபம்
தவத்திரு தண்டபாணி சுவாமிகள்

இயற்றிய

அறுவகை இலக்கணம்

பதிப்பும் உரையும்
புலவர். ப.வெ.நாகராசன்
ஓலைச் சுவடித்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

உள்ளே