தொடக்கம்

 
 
களவியல்

 
என்ற

 
இறையனார் அகப்பொருள்
 

 
உள்ளே