திருக்குறட் சொல்லடைவு

பொருளடக்கம்

   
  அணிந்துரை
   
  வாழ்த்துரை
   
  முன்னுரை
   
முதற் பகுதி
   
  விளக்கங்கள்
   
  திருக்குறட் சொல்லடைவு
   
  பிற்சேர்க்கை
   
இரண்டாம் பகுதி
   
  திருக்குறள் பாட்டு முதற் குறிப்பு அடைவு
   
  திருக்குறள் கடைச் சொல் அடைவு
   
திருக்குறட் சொல்லடைவு சொல் தேடல்
   
 

மொழியரசிப்பதிப்பகம்,
சென்னை.