கம்பராமாயணம்  
 
இராமாவதாரம்
 
பால காண்டம்
 
யுத்த காண்டம்:
 
அயோத்தியா காண்டம்
 
யுத்த காண்டம் - I
 
ஆரணிய காண்டம்
 
யுத்த காண்டம் - II
 
கிட்கிந்தா காண்டம்
 
யுத்த காண்டம் - III