நல்லூர் வீரகவிராயர்
 
இயற்றிய
 
அரிச்சந்திர புராணம்
 
வாய்மையினும்
வண்மையினும் வீரத்தினும்
தீரத்தினும் சிறந்த
மன்னனின் புராணம்

உள்ளே