யசோதர காவியம்
 
மூலமும்
 
வீடூர் பூர்ணசந்திரன் எழுதிய
 
உரையும்
 
 
உள்ளே